EN
MENU

Hala Urania Olsztyn

Hala Urania Olsztyn

Tematem opracowania jest rozbudowa i przebudowa Hali Sportowej Urania, zlokalizowanej w Olsztynie przy skrzyżowaniu ulicy Obiegowej i Al. Józefa Piłsudskiego. 
 
Głównym założeniem projektu jest skonsolidowanie wszystkich obecnie istniejących oraz planowanych funkcji w jedną kubaturę. Celem tego zabiegu jest wprowadzenie ładu przestrzennego, przy jednoczesnym zachowaniu czytelnego podziału funkcjonalnego całości założenia. 
 
Projektowany teren został podzielony na dwie części o odmiennym charakterze. Pierwszą z nich jest strefa reprezentacyjna, w której zlokalizowane jest  główne wejście do budynku, drugą zaś jest część obsługująca budynek. Strefa reprezentacyjna zlokalizowana została wzdłuż Al. J. Piłsudskiego - istotnego ciągu komunikacyjnego reprezentacyjnego obszaru Śródmieścia. Wpłynęło to na decyzję przeniesienia istniejącego parkingu  w  południową część działki.
Mając na uwadze pierwszeństwo ruchu pieszego, teren otaczający halę uzupełniony został o niezbędne ciągi piesze ułatwiające komunikację z głównymi ulicami miejskimi. Istniejący ciąg pieszy,  prowadzący z osiedla mieszkaniowego,  został uzupełniony o funkcję rekreacyjną w postaci kompleksu złożonego z lodowiska, skateparku i placu zabaw. Po zachodniej stronie działki zlokalizowano Aleję Gwiazd Sportu wraz z wejściem VIP do budynku.
Projekt
2016

Adres
Olsztyn, Polska

Powierzchnia
12 500m2

Klient
Miasto Olsztyn

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Radosław Bagrowski
Martyna Wyrwas
Anna Kłosek